Statistik om företagsklimatet

Svenskt Näringsliv

Om rankingen
Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Rankingen bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomförs under perioden januari-april  och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.
Läs mer

 

Småföretagarbarometern
Småföretagsbarometern är i första hand en konjunkturenkät som redovisar hur Sveriges småföretag
uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar om utvecklingen de kommande 12 månaderna.
Underlaget utgörs av intervjuer med företagare som har minst 1 och högst 49 anställda. Det är alltså
företagarnas personliga uppfattning om konjunkturläget som kommer till uttryck i den redovisade
indikatorn för konjunkturen.
Läs mer

 

Sveriges kommuner och landsting

Kommunernas service rankas totalt och inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Sex serviceområden mäts: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.
Läs mer