Om Ängelholms Näringsliv

Här kan du läsa om oss, vår organisation och affärsidé, vision och företagskultur. Vi förhåller oss även till vissa övergripande strategier och visioner, samt har ett etablerat hållbarhetsperspektiv som genomsyrar allt vårt arbete.

Vi är en stödjande part vid nyetableringar, medverkar till befintliga företags utveckling och tillgodoser näringslivets intressen. Tillsammans med kommunen arbetar vi för att utveckla Ängelholm med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt. Genom samordnad marknadsföring och events utvecklar vi stadskärnan i Ängelholm som kommersiellt och kulturellt centrum. Vi driver även Ängelholms Turistcenter på Järnvägsgatan 5A, där vi också har vårt kontor.

I Ängelholms Näringsliv bedrivs verksamhet i tre operativa affärsområden och en stödjande central verksamhet.

  • Centrumutveckling
  • Besöksnäringsutveckling
  • Näringslivsutveckling
  • Central verksamhet

 

Övergripande visioner och strategier

Region Skånes utvecklingsstrategi

Utvecklingen och tillväxten i Skåne ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar. Resurseffektiv, klimatneutral, konkurrenskraftig och av hög kvalitet. Näringslivet har en viktig roll i arbetet för en hållbar utveckling; förmågan att se och möta behov, finna nya lösningar, ta fram nya produkter och välfärdstjänster samt skapa nya arbetstillfällen kommer vara avgörande.

Vision för Familjen Helsingborg 2035

År 2035 ska Familjen Helsingborg: upplevas som en mångsidig och sammanhängande stadsbygd, uppfattas som innovativ och spännande och uppnå livskvalitet för invånare och livskraft för företag.

Vision 2035 – Ängelholm gör det omöjliga möjligt

Den nya visionen för Ängelholm vill skapa en ny positiv och modig anda för framtiden. Det handlar om Andan, Människorna och Platsen. Kort sagt: det är tillsammans vi formar framtidens Ängelholm. Andan: Vi ska ha mod att tänka nytt – I Ängelholm tänjer vi på gränserna för det möjliga. Viljan att växa och tänka nytt syresätter hela Ängelholm. Människorna: tillsammans händer det. I Ängelholm vet vi att vi är bäst tillsammans. Därför möts vi över gränser och får det att hända. Platsen: här finns plats för liv. Ängelholms unika värden och skönhet ger mängder av möjligheter att skapa ett gott liv för alla människor.

Ängelholms kommuns översiktsplan 2035

ÖP 2035 anger gällande näringslivsutveckling att den ska ”ge förutsättningar för en ekonomisk tillväxt, samtidigt som tillväxten ska vara långsiktigt hållbar genom en god hushållning av mark och vatten” och ”strävar efter att vara ett underlag för goda kommunikationer för att underlätta utvecklingen av näringslivet”.

 

Ängelholms Näringslivs vision, affärsidé och kärnvärden

Vår vision

Ängelholms position som attraktiv investeringsplats ska utvecklas kontinuerligt och locka med sitt strategiska läge, utmärkta infrastruktur och det bästa klimatet för företagsamma människor. Här växer och utvecklas näringslivet i kontinuerlig dialog och samarbete med Ängelholms kommun.

Vår affärsidé

Ängelholms Näringsliv skapar, tillsammans med Ängelholms kommun, förutsättningar för en positiv hållbar utveckling av näringslivet genom att stödja tillväxt i befintliga företag, söka nyetableringar och stärka förutsättningarna för nyföretagande. Vårt arbete stärker Ängelholm som platsvarumärke och destination.

Vår företagskultur

Våra kärnvärden är hjärtat i vår kultur och identitet. De stödjer vår vision och affärsidé och vägleder oss i allt vi gör. Våra kärnvärden är Kvalitet, Kundnytta, Framåtskridande och Service.

Service
Genom att stärka varandras kompetenser och arbeta nära Ängelholms kommun så säkerställer vi att vi levererar service av hög kvalitet. Vi gör varandra bra, därför levererar vi hög service.

Kvalitet
För oss handlar kvalitet om att leverera tjänster och varor som uppfyller våra kunders högt ställda krav.  Vi levererar kvalitet genom engagemang, inlevelse, kundfokus och lusten att överträffa kundens förväntningar.

Framåtskridande
Vi drivs av nyfikenhet och intresse för tillväxts- och företagarfrågor. Vi har modet att vara nyskapande och i framkant av branschen. Vi har förmågan att förändras, utvecklas och förbättra vår verksamhet för att förbli konkurrenskraftiga.

Kundnytta
Vi ställer ständigt och i samtliga roller frågan ”Hur kan detta leda till att får nöjdare kunder?”
Våra kunders framgång är vår framgång.

 

Ännu mer om oss

Mer information om oss och vad vi gör i vår senaste årsrapport eller genom att kontakta oss.

Hör gärna av dig på info@engelholm.com eller 0431-41 20 00 om du vill veta mer!