Ängelholms kommuns insatser

Kommunen beslutar om omedelbara insatser till näringslivet
Läs mer

Det har fattats många beslut för att underlätta för de lokala företagen med anledning av coronapandemin. Dessa åtgärder är:

För att ytterligare stödja det lokala näringslivet kommer Ängelholms kommun från och med 27 mars att tillåta torgförsäljning för butiker på Storgatan och samt öppna upp för avgiftsfria torgplatser på Stortorget. Ansökan om tillfällig försäljningsplats görs via kommunens e-tjänst.

Från och med 25 mars är det avgiftsfritt att parkera på alla kommunens parkeringsplatser. Det är ett beslut som samhällsbyggnadsnämnden har fattat på krisledningsnämndens begäran för att underlätta för våra företag som påverkas svårt av coronaviruset och covid-19.

Beslutet om avgiftsfri parkering på alla kommunens parkeringsplatser kommer till en början att gälla till och med maj månad. Parkeringsautomater och vägmärken som anger avgiftsbelagd parkering kommer att täckas över.

– När förutsättningarna i vår omvärld snabbt förändras är det viktigt att vi kan fatta beslut med kort varsel för att kunna stödja våra företagare och kommuninvånare som påverkas av covid-19, säger Robin Holmberg (M), krisledningsnämndens ordförande.

De generella trafikbestämmelserna i trafikförordningen gäller. Det innebär till exempel att parkering på allmän plats får ske i högst 24 timmar i följd på helgfria vardagar samt att stannande och parkering inte får ske i eller för nära en korsning.

 

På krisledningsnämndens sammanträde 18 mars fattades beslut för att underlätta för de lokala företagen med anledning av coronapandemin. Dessa åtgärder är:

Allmänt:

  • Ge företag uppskov med att betala sina fakturor som de fått från kommunen
  • Att kommunen väntar med att skicka ut nya fakturor till privata företag alternativt ger en kredittid på 90 dagar
  • En generell förlängning av kundfakturor för de företag som så önskar
  • Ängelholmshem uppmanas se över sin betalningstid och möjlighet att lämna uppskov för betalningar av företags lokalhyror
  • Kommunen ska korta ner betalningstiden på sina fakturor från leverantörer
  • Kommunen ska ha ett generöst förhållningssätt vid inställda konferenser, föredrag, resor med mera. Exempelvis genom att dela kostnader med företagen som påverkas
  • Miljöenheten avvaktar med att skicka ut fakturor för den årliga tillsynsavgiften inom områdena miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, alkoholservering, tobaksförsäljning samt köldmediehantering. Avgifterna kommer att skickas ut tidigast i juni. Då sker en ny avvägning och beslutet kan förlängas ytterligare vid behov
  • Miljöenheten genomför tills vidare ingen tillsyn i verksamheter med känsliga grupper, exempelvis äldreboenden. För övrig tillsyn minskar intensiteten men tillsyn kommer att fortsätta. Enheten är dock lyhörda för den enskilda näringsidkarens behov

För restauranger:

  • Uteserveringar tillåts att öppna redan från den 20 mars 2020 och efterskänker kostnaden för användande av kommunal mark under mars 2020. För verksamheter på mark som inte tillhör Ängelholms kommun måste självklart fastighetsägaren först tillfrågas. För verksamheter med alkoholtillstånd på uteservering har fattats ett generellt tillstånd att servera alkohol redan från de 20 mars 2020 oavsett vilket datum som anges i ordinarie tillstånd. Övriga krav i tillståndet, som exempelvis öppettider, gäller enligt tidigare lämnat tillstånd

Alla beslut gäller under två månader, det vill säga till och med den 18 maj.
Så söker du stöden från Ängelholms kommun >

I juni beslutade Stadsbyggnadsnämnden att ge en hyresreducering till samtliga uteserveringar med 20 % på normala sommartaxan (1 april-31 oktober: 64 kr/m2/mån). De som redan har betalt in avgiften kommer att få reduceringen återbetald. Förfarande som kommer att gå ut via kommunikation är att aktörerna ska inkomma med uppgifter till mig med företagets namn och organisations nr samt var dom vill pengarna utbetalda. Rebecca.jolstrand@engelholm.se

Företagare som behöver hjälp – kontakta Företagslots Extra
På grund av coronaviruset och covid-19 har kommunens krisledningsnämnd vidtagit en rad åtgärder för att stödja näringslivet. Genom att kontakta Företagslots Extra kan företagare få information och vägledning om hur dessa åtgärder kan komma företagarna till nytta samt vilka nationella stödpaket och andra möjligheter som finns för att hjälpa företagarna.

– Genom att vi nu har utökat resurserna till vår företagslots ska vi snabbt kunna vägleda och hjälpa våra företagare som är hårt drabbade av coronapandemin, säger Maria Sjödin Nilsson, chef för kundtjänst och digitalisering, Ängelholms kommun.

Kontakta Företagslots Extra
0431-870 00