Tillfälliga pandemilagen för verksamhetsutövare

Verksamheter är enligt den tillfälliga covid-19-lagen skyldiga att förebygga smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Underlätta dokumentationen av dina smittskyddsåtgärder

Hämta hem mallen och använd (pdf) >

Handelsplatser, exklusive gallerior och köpcentrum, ska vidta följande åtgärder

 • Beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i varje avgränsat utrymme i verksamhetslokalen inomhus
 • Maxantalet ska beräknas för varje avgränsat utrymme på sådant sätt att varje kund eller besökare, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan
 • Skriftligt dokumentera maxantalet för varje avgränsat utrymme och hur beräkningen har gjorts
 • Tydligt anslå maxantalet för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig
 • Säkerställa att maxantalet för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig inte överskrids för något avgränsat utrymme

Gallerior, köpcentrum och varuhus ska dessutom

 • Spärra av eller ta bort möblemang och utrustning på inomhustorg och andra liknande områden där människor samlas. Detta gäller inte enstaka sittplatser för vila, hygienutrymmen eller andra liknande inrättningar

Åtgärder som alla handelsplatser ska göra

 • Begränsa antalet kunder och andra besökare på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt
 • Utforma verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks och att kunder och andra besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra
 • Utforma in- och utpassage till verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks
 • Informera kunder och besökare om hur smitt-spridning kan undvikas
 • Erbjuda kunder och besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda hand-desinfektion
 • Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit
 • Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
 • Hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

Några av folkhälsomyndighetens råd för att undvika trängsel

 • Anvisa kunder och besökare till en särskilt angiven in- eller utgång
 • Ta fram alternativa lösningar till fysiska köer
 • Anvisa vilket avstånd som kunder eller besökare bör hålla till varandra samt hur de bör förflytta sig i er lokal
 • Informera kunder eller besökare om att handla ensamma och på tider med mindre beläggning

Detta är en förkortad information om vad den tillfälliga covid-19-lagen kan innebära för verksamhetsutövare inom handeln. Observera att redan tidigare beslutade lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd för att minska smittspridningen fortsatt gäller. För att se fullständig lag och förordningstext hänvisas till riksdagen.se. För att se fullständig föreskrift, allmänna råd och allmän information hänvisas till folkhalsomyndigheten.se. Regionens information om covid-19 hittar du på 1177.se. Kontaktuppgifter till Länsstyrelsen samt aktuell information om tillsyn utifrån covid-19-lagen hittar du på lansstyrelsen.se