Tillstånd, regler & tillsyn

När du ska starta en ny verksamhet eller om du redan driver en verksamhet, är det väldigt viktigt att du tar reda på om verksamheten kräver antingen registrering, anmälan eller ett tillstånd.
Tänk på att handläggningstiden kan variera så var ute i god tid.
Företag som bedriver verksamhet som regleras i lag måste söka tillstånd eller anmäla verksamheten till kommunen och/eller andra myndigheter.

En del verksamheter behöver bli godkända av olika myndigheter. Det kan vara verksamheter som har med människor eller direkt kundkontakt att göra, som livsmedelsbutiker och restauranger. Du kan också behöva tillstånd om du ska hantera miljöfarligt avfall eller om du vill öppna en uteservering.

Innan du ansöker bör du kontakta Kundtjänst på Ängelholms kommun 0431- 87 000 eller info@engelholm.se
Läs gärna mer via länken

Skyltning

Många områden i Ängelholm är detaljplanelagda och inom de områden som är detaljplanelagda krävs det lov för att sätta upp skyltar av olika slag. Detta gäller tillfälliga skyltar, permanenta skyltar, skyltar som är målade på fasad, större flaggor med reklam, stora reklamer på markiser, banderoller, vepor och andra anordningar som kan ses som skyltning. Om du vill ställa ut en gatupratare behöver du ansöka hos Polisen om Tillstånd enligt ordningslagen. När det gäller gatupratare yttrar sig även kommunen i ärendet eftersom den ställs på allmänplatsmark. Läs gärna mer om kommunens skyltprogram.

Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet

I olika lagar finns krav på att ändringar av tillståndspliktiga verksamheter ska anmälas till tillsynsmyndigheten innan ändringen får påbörjas.
När ska en anmälan göras? Om du ska göra ändringar i verksamheten kan det räcka med att göra en anmälan till tillsynsmyndigheten. Stäm gärna av med din tillsynsmyndighet innan anmälan skickas in.

 

Allmänt om tillsyn

Tillsyn är en granskning som sker i efterhand och som syftar till att överträdelser ska rättas.

Tillsynsmyndighet i plan- och bygglagstiftningen är framförallt byggnadsnämnden men även länsstyrelsen, Boverket, regeringen och Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndigheter som har tillsynsansvar. Tillsynsmyndigheterna är skyldiga att ta upp en fråga om ingripande och påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse, en dom eller andra beslut.

 

Nedan finns en sammanfattning över vilka tillstånd med mera du som företagare kan behöva. För att du inte ska behöva bli överraskad i efterhand är det god idé att i tid kolla upp om din verksamhet behöver tillstånd.
Du kan alltid kontakta oss på Ängelholms Näringsliv om du har frågor 0431-412000 eller info@engelholm.com

 

Alkohol Servering av alkohol kräver serveringstillstånd.
Avfall Hantering av avfall kräver ibland tillstånd.
Brandfarlig vara Hantering av brandfarliga varor kräver oftast tillstånd.
Brandskydd Enligt lag har fastighetsägare och den som bedriver verksamhet i lokalerna ansvaret för brandskyddet i byggnaden.
Buller Verksamhet får inte överskrida vissa ljudnivåer.
Bygglov Ombyggnad/tillbyggnad/nybyggnad, skyltar, markarbeten kräver oftast bygglov/marklov.
Byggställning/container på kommunens mark Om du t ex behöver ställa ut en container, byggställning eller skylift på kommunens mark behöver du tillstånd.
Djurhållning Ska du yrkesmässigt föda upp, utfordra, förvara, upplåta, sälja djur måste du ha tillstånd. Sedan 1 januari 2009 ligger ansvaret hos Länsstyrelsen.
Evenemang på offentlig plats Då kan du behöva tillstånd för försäljning och servering av livsmedel, byggnationer, tält, scener eller servering av alkohol. Du kanske också behöver en trafikanordningsplan.
Folköl Den som ska sälja/servera folköl är skyldig att anmäla verksamheten till kommunen.
Gatupratare 

Hygienlokaler

”Gatupratare” kräver polistillstånd och ska placeras i direkt anslutning till verksamheten.Ska du starta verksamhet där du använder skalpeller, akupunkturnålar eller liknande, ska det anmälas till miljöavdelningen.
Köldmedier För att minska miljöskadan finns det regler för vilka köldmedier (kallas ofta freoner) som får användas. Ofta krävs anmälan till miljöavdelningen.
Livsmedel Som företagare har du ansvar för de produkter du tillverkar och säljer. Miljöavdelningen registrerar eller godkänner anläggningar för livsmedelsverksamhet samt inspekterar de olika anläggningarna.
Miljöfarlig verksamhet Enligt Miljöbalken ska du som företagare ha sådan kunskap om din verksamhet att du vet hur den påverkar miljön.
Receptfria läkemedel Om du ska sälja receptfria läkemedel krävs anmälan till Läkemedelverket.
Skyltning Gatupratare och banderoller kräver tillstånd hos Polisen.
Tobak Försäljning av tobak måste anmälas och det finns lagar om rökfria miljöer.
Torghandel Tillfälliga torgplatser hyr du av Ängelholms kommun.
Uteservering Polisen utfärdar tillstånd för uteservering. Kommunen yttrar sig utifrån framkomligheten, brandsäkerheten och ur omgivningssynpunkt. Ibland krävs också bygglov.
Värdeautomater och automatspel Lotteriinspektionen ger tillstånd och kommunen yttrar sig inför beslut.