Investeringsfakta

Ängelholms Näringsliv AB har gett Industrifakta i uppdrag att ta fram ett etableringsmaterial som kan utgöra underlag för samtal med potentiella investerare. Materialet är tänkt att ge en övergripande marknadsanalys med inblick i de förutsättningar som finns för en företagsetablering i kommunen.

Utifrån EU:s definition av små, medelstora och stora företag består Ängelholms näringsliv främst av små och medelstora företag.

En stor andel av företagen i undersökningen hade en omsättning mellan 1 och 10 miljoner kronor under 2016. Denna grupp växte med 21 procent jämfört med 2012, vilket kan jämföras med 5 procent i länet som helhet. Då de mindre företagen, dvs de med en omsättning som understeg 1 miljon, har minskat i antal under tidsperioden kan man anta att dessa har växt och istället inkluderats i gruppen med 1–10 miljoner. Antal företag med en omsättning mellan 10 och 50 miljoner kronor samt 50–500 miljoner har ökat med 25 respektive 24 procent mellan 2012 och 2016, vilket ligger i linje med ökningen för länet under samma period.

Då antalet företag med en omsättning som överstiger 500 miljoner är få i kommunen innebär ökningen från 2 till 7 företag 2016 en mycket kraftig procentuell tillväxt. Även om Skåne redovisar en stark tillväxt av antalet företag i denna omsättningsgrupp är den betydligt lägre än Ängelholms 250 procent. Eftersom det statistiska underlaget är begränsat inom denna grupp bör tolkningar göras med försiktighet. Mycket tyder dock på att det har varit en gynnsam utveckling för många företag i kommunen så väl som i regionen mellan 2012 och 2016. Särskilt goda förutsättningar tycks det ha varit i Ängelholm för de små företagen, de med en omsättning som understiger 10 miljoner kronor.

Marknadens utsikter:

E-handeln har växt med en tvåsiffrig tillväxttakt de senaste två åren, medan detaljhandeln i stort endast ökade med 3,4 procent 2016 enligt HUI. Det innebär att e-handeln tar andelar från den traditionella butikshandeln. Denna trend väntas fortgå och handel via nätet väntas bli allt mer utbrett framöver. Då konsumenten kräver snabba och smidiga leveranser kommer logistikfrågan att bli allt mer central. Det kan således finnas goda möjligheter för Ängelholm som kommun att attrahera fler aktörer inom e-handeln och/eller inom logistik och transport, mycket tack vare infrastrukturen och etablering av e-handels kluster i kommunen. Även om det byggs en höghastighetsbana mellan Stockholm och Malmö kommer denna bana att ta tid att färdigställa, vilket kan komma att vara fördelaktigt för regionens flygplats. Den ökade miljömedvetenheten, däribland den från och med nästa år införda flygskatten, kan komma att påverka efterfrågan på flygresor framöver. Digitaliseringens fortsatta utveckling är gynnsam för företagande i kommunen. Nya digitala möjligheter underlättar för kvarboende, pendling och kommunikation, vilket medför att lokala aktörer kan verka såväl lokalt som globalt.

Från analysen lyfts följande viktiga punkter fram:

  • Det geografiska läget, vilket lyfts fram som gynnsamt av de intervjuade företagen
  • Infrastrukturen, med motorväg, järnväg och flygplats, är en central och viktig del i kommunens attraktivitet
  • Dynamisk näringsstruktur som till stor del består av små och medelstora företag
  • Analysen visar en gynnsam utveckling för företagande i kommunen de senaste åren, särskilt för mindre företag
  • Andelen framgångsrika företag ökade kraftigare i Ängelholm än i Skåne
  • Branschsammansättningen och dess utveckling de senaste åren indikerar att det finns goda möjligheter till tillväxt och företagsetablering inom såväl stora som mindre branscher
  • Framväxande e-handelskluster
  • Digitalisering ökar möjligheterna till att verka lokalt med en global marknad
  • Dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg innebär utökade pendlings- och rekryteringsmöjligheter

 

Är du intresserad av att etablera dig i Ängelholm och önskar du ta del av hela rapporten?
Kontakta näringslivsutvecklare Helena Ring på helena.ring@engelholm.com


Största företagen i Ängelholms kommun rangordnade efter antal anställda.
Största företagen 2021


Röster om företagande i Ängelholm:

Anders Nelson, Backahill
”Läget är mycket bra i Ängelholm. Dels geografiskt bra med närhet till Öresundsregionen och dels en god infrastruktur med både flygplats, E6:an och järnväg”

 

Torbjörn Lassnack, Elvilito
”Vi arbetar med mode och upplevde ett behov av det och 2015 öppnade vi upp vår butik. Vi brinner för stan och det är spännande att vara delaktig i tillväxtprocessen som sker i kommunen”

 

Jonas Bonde, Car.info
”Kommunikationer kommer fortsatt att vara viktigt framöver. För oss är det centralt att lätt ta sig till Stockholm och närheten till Ängelholms flygplats gör det möjligt”