Så är vi organiserade

Styrgruppen har strategiskt ansvar och samordnar arbetet i den operativa driftorganisationen. Allting grundar sig på den fastställda affärsplanen.

Affärsplanen som ligger till grund för hur vi ska arbeta med stadskärnan beslutas formellt i Ängelholms Näringslivs styrelse. I den sitter representanter för både det privata näringslivet och Ängelholms kommun.

Styrgruppen samordnar arbetet i driftorganisationen

Det operativa arbetet i de olika fokusområdena samordnas i styrgruppen som sammanträder en gång i månaden. Styrgruppen består som minst av:

  • Representant från Ängelholms Näringslivs styrelse
  • Vd, Ängelholms Näringsliv
  • Centrumutvecklare, Ängelholms Näringsliv
  • Chef huvuduppdrag samhälle, Ängelholms kommun
  • Sammankallande i de tre arbetsgrupperna

Styrgrupp för driftorganisationen På Stan Ängelholm

Från vänster

Driftorganisationen består av arbetsgrupper från fokusområdena

Driftorganisationen är en samverkan mellan Ängelholms Näringsliv (primärt genom centrumutvecklaren), Ängelholms kommuns olika funktioner i området och de huvudsakliga aktörer som verkar i området. Arbetet är fördelat på tre arbetsgrupper, indelade efter fokusområdena Plats, Innehåll och Marknad. Vill du vara med och hjälpa till?

Engagera dig

Arbetsgruppernas sammansättning kan variera under åren

Sammansättningen i arbetsgrupperna kan förändras över tid, men bör innehålla representanter från Ängelholms kommun, områdets fastighetsföretag och dess kommersiella hyresgäster. Grupperna har fem till åtta deltagare och träffas löpande i utförandet av projekt. Gruppernas arbete har en fastställd dagordning och varje möte dokumenteras och rapporteras till styrgruppen.

Vid behov kan även särskilda projektgrupper bildas i de fall då planerad aktivitets eller åtgärds omfattning eller art försvårar genomförande.