ateljelena-fotograf-protosell-srgb-48

Etablera ditt företag

VÅRT LÄGE ÄR EN NATURTILLGÅNG

Ängelholm har de senaste åren legat i sverigetoppen i Svenskt Näringslivs årliga mätning av kommunernas företagsklimat. Ängelholms kommun placerar sig 2016 på en 16:e plats av landets 290 kommuner.

Särskilt utmärkande är våra ytterst goda kommunikationsmöjligheter med europavägarna E6, E4 och E20, Västkustbanan, godsstråken genom Skåne och Ängelholm Helsingborg Airport. Här finner du livskvalitet som är svårslagen både när gäller arbete och fritid. Vi ser faktiskt läget som en naturtillgång. Välkommen till Ängelholm du också.

FÖRETAGSLOTS

Att underlätta etableringar och myndighetskontakter är en prioriterad fråga i Ängelholms kommun och en Företagslots är etablerad.
Företagslotsen är en kostnadsfri service som förenklar och samordnar företagens kontakter med Ängelholms kommun. Du kan vända dig till företagslotsen i en rad olika frågor. Den förenklar och underlättar kommunikationen vid företagsärenden som berör mer än en förvaltning. Det handlar om praktisk rådgivning, information och samordning för att du som kund ska få en effektiv handläggning. De ärenden som hanteras av företagslotsen handlar i huvudsak om nyetablering, omlokalisering och expansion av företag.

Det kan gälla frågor om:

  • plan- och bygglov
  • mark- och utbyggnadsfrågor
  • miljöbestämmelser
  • livsmedel
  • alkohol- och utskänkningstillstånd
  • brand- och säkerhet
  • teknik/va-frågor

Kontakta Kundtjänst 0431-87 000 eller info@engelholm.se för vidare information.

Parkering:
Parkering på de kommunala p-platserna i de centrala delarna i Ängelholm kan du läsa mer om här.
Önskar du få info om privata parkeringsplatser kan du alltid kontakta oss på info@engelholm.com

Koll på tillväxten i Ängelholm

Följ tillväxten i Ängelholm sedan 2011. Det visar att Ängelholm tagit steget upp i TillväxtAllsvenskan och har nu full koll på tillväxten och näringslivsutvecklingen.
TillväxtAllsvenskan

 
 

Etableringarframsida2015

Läs mer i vår folder – ”Ängelholm en stad att växa i” Etableringsfolderwebb2015

Se filmen om exportmognadsprojektet som vi driver i 11 kommuner i Familjen Helsingborg.


Läs mer om några av våra etablerade företag i Ängelholm

HAR DU OCKSÅ SMAK FÖR GODA AFFÄRER?

Visste du att det har tillverkats glass i Ängelholm ända sedan 1937?

Läs hela artikeln » 

 

TÅL DINA PRODUKTER TUFFA TAG?

Det började med en idé om ett nytt förpackningsmaterial som klarar fuktiga miljöer och höga renhetskrav..

Läs hela artikeln » 

 

 HAR DU OCKSÅ HÖGTFLYGANDE PLANER?

Kärlek och studier förde Tamara Christmann till Sverige år 2008. Med sig i bagaget hade hon en färsk idé från hemlandet Tyskland..

Läs hela artikeln » 


FAKTA I KORTHET

Infrastruktur
Vägar
På vägverkets eller kommunala vägar är väghållningen alltid garanterad. Mindre orter och landsbygden har samfälligheter/vägföreningar där fastigheten ingår och vanligen får fastighetsägarna betala en avgift. Skötseln är i regel organiserad på ett bra sätt. Rent privata vägar får den enskilde eller det mindre antal fastigheter som använder vägen sköta själva. Rättigheten att använda väg är reglerad vid fastighetsbildningen eller som ett avtalsservitut (inskrivet i fastighetsregistret). Läs mer

Vatten och avlopp
Inom tätbebyggelsen finns i regel ett kommunalt nät. För anslutning och kostnader svarar tekniska kontoret
0431-87 000. För en fastighet kan anslutningsavgiften var betald eller obetald. Utanför det kommunala nätet krävs enskild anläggning som ska godkännas av miljökontoret. Något som generellt ska observeras är att dagvattenhanteringen ofta kräver åtgärder i fördröjning/magasin och att dagvatten inte kan släppas hur som helst rätt ut i en bäck. Läs mer

Elanslutning
Inom centralorten, Munka Ljungby och kommunens norra delar är Öresundskraft eldistributör. Strövelstorp och de östra delarna av kommunen har Eon och Vejbystrand har Bjäre Kraft som kraftdistributör. Elkraften kan köpas fritt. Läs mer

Tele/bredband
Marknaden har öppnats för flera aktörer. Inom Ängelholms kommun finns både möjlighet till uppkoppling via ADSL och fiberkabel. På landsbuggden finns det möjlighet för ADSL till 99% av hushållen. Utbyggnad sker hela tiden kontinuerligt. Läs mer

Fjärrvärme/gas
I centralorten och ut mot Valhall Park finns tillgång till fjärrvärme liksom i Vejbystrand och centrala Hjärnarp. Öresundskraft har gas i Munka Ljungby. I Strövelstorp har Eon gasnät. Huvudgasnätet som löper genom kommunen kan i praktiken inte användas. Där krävs en station som sänker trycket och den investeringen är ett miljonbelopp. Läs mer

Tillstånd
Detaljplan
En detaljplan är det juridiska dokument som anger tillåten markanvändning och avgör om ett bygglov kan beviljas eller inte. Detaljplanen avgör vad som får byggas (ändamålet) och hur det får byggas (storlek, höjd, var på tomten mm). Ibland finns rena detaljer angivna som exempelvis taklutning, färgsättning och marknivåer. I vissa fall styr detaljplanen även fastighetsindelningen. Att ta fram en detaljplan tar normalt en tid om ett år. I extremfall kan tiden variera mellan 3 månader till flera år. Hanteras av stadsarkitektkontoret. Kostnaden tas antingen ut direkt av den som betjänas av detaljplanen eller genom en planavgift (taxa) som är kopplad till bygglovet. Läs mer

Bygglov
Oavsett om det finns detaljplan eller inte krävs bygglov före byggstart. Bygglovsansökan lämnas till stadsarkitektkontoret på särskild blankett tillsammans med situationsplan och fasadritningar och andra handlingar som kan krävas. Betalas av den sökande enligt taxa. Läs mer

Miljötillstånd
Så fort det handlar om livsmedel, kök eller industriell verksamhet som hanterar farliga varor eller transporter krävs någon form av miljötillstånd. Måste hanteras parallellt med bygglovet. Läs mer

Strandskydd
Kring sjöar och vattendrag finns ett särskilt strandskydd som länsstyrelsen övervakar. Byggande inom strandskyddat område kräver dispens. Det finns även ett visst skydd för stenmurar, märgelgravar och alléer. Länsstyrelsen tar ut en avgift för sin prövning. Läs mer

Arkeologi
Kända fasta fornlämningar har ett strikt skydd i lagstiftningen och finns redovisade i kartform (länsstyrelsen avdelning för miljö/kulturskydd). Var man kan träffa på fornlämningar är till viss del förutsägbart. I vissa fall kan konstateras att inga fornlämningar kan förväntas. I annat fall kräver länsstyrelsen i första hand en inventering/förundersökning som beroende på areal och övriga förutsättningar kostar några tiotal till hundra tusen kronor. Efter detta skede avgör länsstyrelsen om en exploatering tillåts eller om en riktig undersökning/utgrävning måste ske. En utgrävning kan kosta miljonbelopp och det är alltid markägaren/exploatören som är ansvarig för kostnaden.

Förorenad mark
Gamla miljösynder i form av förorenad mark rör sig ofta om stora pengar men är tack och lov ganska sällsynt. Kan förekomma inom områden som tidigare varit bebyggda i någon form. Markägaren riskerar alltid att få betala hela notan. En komplicerad och delvis oprövad juridik. Läs mer

Byggstart
Nybyggnadskarta
Som ett underlag till bygglovsprövningen krävs i regel en nybyggnadskarta. Kartan definierar tomten med planbestämmelser och i kartan lämnas förbindelsepunkt för VA-anslutningen. Beställs av tekniska kontoret 0431-87 000. Betalas av beställaren enligt taxa. Läs mer

Utstakning
För att byggnaderna ska hamna på rätt plats och följa bygglovet krävs utstakning. Entreprenörer med mätningskompetens har möjlighet att göra utstakningen själva men de flesta föredrar ändå att anlita tekniska kontoret, Ängelholms kommun 0431-870 00. Betalas av beställaren enligt taxa. Läs mer

Øresunddirekt
Är en svensk-dansk informationstjänst som förmedlar offentlig information från myndigheter till medborgare och företag i Öresundsregionen. Øresundddirekt vänder sig till dig som gärna vill arbeta, bo, studera eller göra affärer på andra sidan sundet. Läs mer

Moving to Southern Sweden, Business & Living
The official website for relocating your business, career and life to Southern Sweden
Read more »

Nyhetsarkiv >>